Predavač

Aleksandar Hura

Distributivni sektor – Centralno Grijanje Tuzla

Rođen u Tuzli 29.01.1987. godine. Nakon završene JU Mješovite srednje Mašinske škole upisuje Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, gdje diplomira 2011 godine i stiče zvanje diplomiranog inženjera mašinstva.

Od 2011. godine je uposlenik Centralnog grijanja d.d. Tuzla na poziciji Sistem inženjera gdje obavlja poslove vezane za praćenje, upravljanje i optimizaciju ulaznih parametra sistema daljinskog grijanja u toku sezone grijanja, kao i prikupljanje, obrada i analiza podataka sistema daljinskog grijanja.

Od 2019. godine, preuzima poslove Rukovodioca Distributivnog sektora, odnosno odgovorne osobe za urednu isporuku toplotne energije  do krajnjih korisnika, za upravljanje i optimizaciju sistema daljinskog grijanja u toku sezone grijanja, za remontne i intervencione radove na sistemu daljinskog grijanja.

Učestvovao je na projektu uvođenja automatske regulacije u toplinskim podstanicama, balansiranju i optimizaciji vrelovodne mreže sistema daljinskog grijanja, koristeći različite inovativne tehnologije i rješenja za optimizaciju sistema daljinskog grijanja.

Vršio je nadzor i organizaciju posla vezano za rekontstrukciju dijelova magistralnog vrelovoada preko 2 km.

Trenutni angažman pored Rukovodioca distributivnog sektora je projektant na rekonstrukciji magistralnog vrelovoda kao dijela SDG grada Tuzla i projektant na izradi Glavnog projekta rekonstrukcije dijela sistema daljinskog grijanja unutar TE “Tuzla”, Tuzla.