Predavač

Dejan Stojanović

Poslovno udruženje toplana Srbije

Dejan Stojanović, diplomirani mašinski inženjer

Od 1994. do 2000. godine radio na poslovima šefa proizvodnje i vođenja investicija. Od 2000. do 2011. godine bio je direktor JKP „Toplana Šabac“, a od 2005. godine i predsednik Upravnog odbora Poslovnog udruženja toplana Srbije. U tom periodu u JKP „Toplana Šabac” izgrađen je novi toplotni izvor instalisane snage 25 MW, urađena je gasifikacija grada Šapca, oko 200 km distributivne gasne mreže, dobijena licenca za obavljanje energetske delatnosti distribucije gasa. Učestvovao je sa stručnim službama grada Šapca na izradi i usvajanju podzakonskih akata kao preduslovu za naplatu toplotne energije prema potrošnji.

Član Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije od oktobra 2011., radi na poslovima praćenja stanja i primene propisa i pravila u oblasti energetike sa stanovišta energetsko-tehničkih, ekonomskih, sistemsko-pravnih i drugih uslova koji utiču na obavljanje energetskih delatnosti i obezbeđenje redovnog snabdevanja kupaca energijom i uslugama i njihove zaštite i ravnopravnog položaja.

Od 2018. Je direktor Poslovnog udruženja „ Toplane Srbije“.

Kreiranje rešenja za unapređivanje i usmeravanje razvoja tržišta energije. Učestvovao u radu radnih grupa  za donošenje propisa iz oblasti energetike  Ministarstva energetike Republike Srbije. Autor je više desetina radova na domaćim i međunarodnim konferencijama.